Algemene voorwaarden van Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment)

Hieronder vindt u de algemene leveringsvoorwaarden van Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle leveringen door Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment), tenzij expliciet anders vermeld wordt in een schriftelijke overeenkomst. Door het akkoord gaan voor bepaalde werken met of zonder offerte of betalen van een factuur verklaart u op de hoogte te zijn van deze leveringsvoorwaarden. Deze voorwaarden zijn laatst gewijzigd op 25 mei 2018.

A. Leveringsvoorwaarden Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment)

1. DEFINITIES

Website: een samenhangend geheel van digitale internetpagina’s inclusief eventuele bijbehorende digitale afbeeldingen, scripts en databases.

Onderhoud van een website: het door Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) inpassen van nieuwe door de opdrachtgever aangeleverde informatie (teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook) in de bestaande website van de opdrachtgever, ofwel het maken van nieuwe of veranderen van bestaande teksten, afbeeldingen of data in welke vorm dan ook, in de bestaande website van de opdrachtgever.

Opdrachtgever: wie Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) een overeenkomst sluit tot het leveren van diensten.

2. TOEPASSELIJKHEID

Door het akkoord gaan voor bepaalde werken met of zonder offerte of betalen van een factuur verklaart de opdrachtgever dat hij kennis heeft genomen van de algemene leveringsvoorwaarden van Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) en dat hij met deze leveringsvoorwaarden akkoord gaat.

Afwijken van de algemene leveringsvoorwaarden is alleen dan mogelijk, wanneer die expliciet in een overeenkomst tussen de opdrachtgever en Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) opgenomen wordt.

3. AANBIEDING EN ACCEPTATIE

Alle offertes en prijsopgaven door Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) zijn geheel vrijblijvend. Offertes en prijsopgave door Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) blijven 10 dagen geldig, tenzij een andere termijn wordt vermeld door Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment)

Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de opdrachtgever en Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullend of gewijzigde overeenkomst zijn aanvaard door beide partijen.

Een samengestelde prijsopgave verplicht Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor de toekomstige opdrachten. De opdrachtgever erkent onderling e-mail als wettelijk, geldig bewijsmiddel.

4. UITVOERING VAN DE OVEREENKOMST

Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) zijn verstrekt, heeft Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd. Indien door Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) of door opdrachtgever ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, draagt opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Opdrachtgever vrijwaart Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

5. DUUR EN BEËINDIGING

Het ontwerpen van een nieuwe website door Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) voor de opdrachtgever wordt beschouwd als een eenmalige verbintenis en kent derhalve geen looptijd. Uiteraard wordt in een mondelinge of schriftelijke overeenkomst een levertijd afgesproken.

Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) kan een overeenkomst met de opdrachtgever direct beëindigen wanneer de opdrachtgever zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) gesloten overeenkomsten inclusief de bijhorende leveringsvoorwaarden.

Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) heeft het recht de overeenkomsten zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de opdrachtgever in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling heeft aangevraagd of verkregen of anderszins het vrije beheer over zijn vermogen heeft verloren. De opdrachtgever heeft als dan geen recht op enige schadevergoeding.

6. LEVERING EN LEVERTIJD

Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) gaat na ontvangst van de benodigde gegevens, teksten en/of beeldmateriaal zo spoedig mogelijk van start met het aanmaken van de overeengekomen producten en/of diensten en deelt de opdrachtgever de verwachte levertijd mee.

Bij het ontwerpen van een nieuwe website maakt Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) eerst een basisontwerp en legt dit ter goedkeuring voor aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde controleert dit ontwerp en geeft commentaar, opmerkingen of aanmerkingen zo spoedig mogelijk door aan Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) Wanneer de opdrachtgever niet binnen een redelijke termijn reageert op het basisontwerp, gaat Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) ervan uit dat de opdrachtgever akkoord gaat met het basisontwerp. Na ontvangst van de reacties van de opdrachtgever op het basisontwerp of het binnen een redelijke termijn uitblijven van zulke reacties gaat Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) over tot het voltooien van de volledige website.

Mocht Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) onverhoopt niet in staat zijn binnen de overeengekomen levertijd aan zijn verplichtingen te voldoen, kan Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) alleen schriftelijk in gebreke worden gesteld, waarbij Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) een termijn van minimaal 21 werkdagen gegund wordt om haar verplichtingen na te komen.

Door Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) gemaakte websites worden op een nader te specificeren wijze (ftp, e-mail) aan de opdrachtgever verstrekt.

7. OVERMACHT

Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) als gevolg van overmacht niet aan zijn verplichtingen kan voldoen.

In het geval dat de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zal Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) alsnog aan alle verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is. Wanneer onderling overleg tussen de opdrachtgever en Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) geconcludeerd wordt dat dit niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden. Eventuele reeds geleverde prestaties door Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) tot aan het moment van overmacht zullen alsnog gefactureerd worden.

8. PRIJZEN

Alle geoffreerde prijzen zijn exclusief BTW, tenzij nadrukkelijk anders vermeld staat. Wijzigingen in de tarieven worden door Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) minimaal 2 maanden van tevoren bekendgemaakt aan de opdrachtgever. Laatstgenoemde is gerechtigd de overeenkomst te beëindigen vanaf het moment dat de aangepaste tarieven van kracht worden.

Het Content Management Systeem dat Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) zijn klanten aanbiedt is op zich gratis, en is dus gratis verkrijgbaar op aanvraag. Het koppelen van het Content Management Systeem aan de website vergt een aanzienlijk aantal werkuren en enige kennis ervan. Daarom rekent Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) een implementatiekost aan wanneer zij dit Content Management Systeem voor u implementeren. De implementatiekosten worden automatisch verrekend wanneer er maatwerk nodig is dat in het Content Management Systeem gevestigd is.

9. BETALING

Vanaf het moment dat een overeenkomst voor het ontwerpen wordt gesloten tussen de opdrachtgever en Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) is de opdrachtgever betalingsplicht. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verende van de factuur door Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) het verschuldigde bedrag te voldoen.

Bij een onderhoudsovereenkomst voor een website wordt door Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) aan de opdrachtgever elke maand een factuur gestuurd, indien van toepassing. De opdrachtgever dient binnen 30 dagen na het verzenden van de factuur door Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) het verschuldigde bedrag te voldoen. De periode van onderhoud en de betalingstermijn hiervan kan in een schriftelijk verdrag gewijzigd worden. In de genoemde gevallen behoudt Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) zich het recht voor eventuele lopende werkzaamheden of geleverde diensten tijdelijk te staken, totdat de verschuldigde bedragen. zijn ontvangen.

Vanaf het moment dat de opdrachtgever de betalingstermijn overschrijdt, is hij zonder een daartoe strekkende ingebrekestelling in gebreke. Wanneer er binnen 2 weken na het versturen van een aanmaning nog geen betaling verricht is, is de opdrachtgever de wettelijke rente verschuldigd aan Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) over het openstaande bedrag met een minimum van 15,00 EUR exclusief BTW. De wettelijke rente begint dan te lopen vanaf het verstrijken van de 2 weken. Indien de opdrachtgever de betalingstermijn heeft overschreven, wordt door Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) een aanmaning tot betaling verstuurd. Hierop is artikel 9.D onverminderd van toepassing. Wanneer de opdrachtgever binnen 14 dagen nog niet aan zijn verplichtingen heeft voldaan, is de opdrachtgever vanaf dit moment de wettelijke rente plus buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd over het openstaande factuurbedrag, berekend volgens het door de Belgische Orde van Advocaten geadviseerde incassotarief.

Mocht het gefactureerde bedrag in de ogen van de opdrachtgever onjuist zijn, dan dient hij terstond doch uiterlijk binnen 2 weken na facturering Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) hiervan op de hoogte te stellen. Laatstgenoemde zal deze bewering onderzoeken en indien nodig een nieuwe factuur verzenden, die binnen 14 dagen na verzending voldaan moet worden.

Opdrachtgever wordt pas eigenaar van of krijgt het gebruiksrecht op de geleverde goederen en/of diensten vanaf het moment dat hij aan al zijn verplichtingen jegens Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) heeft voldaan.

10. COPYRIGHT

Al het door Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt door Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment)

De eigendom van door Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) verstrekte ideeën, concepten of ontwerpen blijven volledig bij Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment), tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen wordt. In het laatste geval kan Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) hiervoor een vergoeding bedingen. Bij gebleken schending van het genoemde eigendom is Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) gerechtigd hiervoor een zelf vast te stellen doch redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

11. AANSPRAKELIJKHEID

Voor zover Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waarop Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) weinig of geen invloed kan uitoefenen kan Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor welke schade dan ook voortkomend uit deze relaties met Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) of het verbreken ervan ongeacht of deze schade ontstaat of zichtbaar wordt gedurende de relatie met Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment)

In geval van toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst is Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) slechts aansprakelijk voor de vervangende schadevergoeding tot het factuurbedrag. Iedere aansprakelijkheid van Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, daaronder begrepen vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

De opdrachtgever dient er rekening mee te houden dat informatie die via internet verzonden wordt, door derden afgeluisterd kan worden. Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Als deze informatie niet verzekerd is door een erkende beveiligingsfirma. Onze bevoegdheid schuift dan over op de hunne.

Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud van het door de opdrachtgever aangeleverde materiaal dat op de website van de opdrachtgever is aangebracht. De inhoud van de gegevensverspreiding en -publicatie blijft in alle gevallen de eigen verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) wordt niet geacht deze te beperken of erop toe te zien, noch kan Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de eigen publicatie. Alle nodige auteursrechten, vergoedingen, onkosten of boetes zijn ten laste van de opdrachtgever.

B. Algemene voorwaarden Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment)

De opdrachtgever dient Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van wijzigingen in opdrachtgevers gegevens. Wanneer de opdrachtgever dit nalaat, is laatstgenoemde volledig aansprakelijk voor eventuele hierdoor veroorzaakte, door Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) geleden schade.

1. OVERDRACHT RECHTEN EN PLICHTEN

Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) noch de opdrachtgever zijn gerechtigd hun rechten of plichten voortvloeiend uit gesloten overeenkomsten over te dragen aan een derde partij zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de wederpartij.

2. RECLAMATIE

De opdrachtgever heeft gedurende 14 dagen na levering de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de geleverde producten te melden aan Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment), waarna Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) deze gebreken zal trachten te verhelpen. Wanneer aan Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder “gebreken”. Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

3. WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) behoudt zich het recht voor deze algemene leveringsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.

Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene leveringsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de algemene leveringsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

4. OVERIGE

Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) zal geen persoonlijke gegevens van de opdrachtgever aan derden verstrekken zonder dat daar een wettelijke plicht voor bestaat. Dit geldt tevens voor eventuele vertrouwelijke informatie die ten behoeve van het uitvoeren van een overeenkomst verstrekt is aan Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment)

Wanneer de opdrachtgever verkiest de webhosting van het project door een andere hoster te laten verzorgen, is hij gebonden aan de voorwaarden die deze webhoster stelt. Wanneer dit nodig mocht zijn, kunnen wijzigingen in een overeenkomst na schriftelijke bevestiging van beide partijen doorgevoerd worden. Hierdoor kan het overeengekomen tijdstip van oplevering veranderen. Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk van de nieuwe opleveringsdatum en eventuele financiële consequenties op de hoogte stellen. Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) is vrij om voor promotiedoeleinden als referentie te verwijzen naar de geleverde eindproducten, tenzij nadrukkelijk anders is overeengekomen.

5. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen. Op alle onder deze voorwaarden gedane aanbiedingen en gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Belgisch recht van toepassing.

Alle geschillen, direct of indirect uit de overeenkomst voortvloeiend of daarmee verband houdend, kunnen uitsluitend bij de bevoegde rechter te Mechelen aanhangig worden gemaakt. Behoudens bewijs van het tegendeel zijn terzake van door Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) met de opdrachtgever gesloten overeenkomst , de administratieve gegevens van Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) beslissend. Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elk geschil met betrekking tot deze overeenkomst of de totstandkoming ervan, behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de rechtbank te Mechelen.

In het geval van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden ongeldig of nietig verklaard zouden zijn of worden, laat dit onverlet de geldigheid van de overige bepalingen. Met deze voorwaarden zijn alle voorafgaande exemplaren vervallen. Deze voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment): https://thrive.be/voorwaarden Deze voorwaarden zijn onder voorbehoud van drukfouten.

C. Onderhoudsvoorwaarden Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment)

1. TOEPASSINGSGEBIED

Onder het onderhoud van een website wordt verstaan de teksten, foto's, afbeeldingen en geluids- en videofragmenten. Het onderhoud geldt enkel voor de informatieve inhoud, en niet voor de structuur, het design of de algemene werking van de website. Laatst genoemden worden dan ook niet verrekend aan de tarieven vermeld op het onderhoudscontract.

2. RECLAMATIE

De opdrachtgever heeft gedurende 7 dagen na het toepassen van de wijzigingen, de gelegenheid duidelijk omschreven gebreken aan de toegepaste wijzigingen te melden aan Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment), waarna Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) deze gebreken zal corrigeren. Wanneer aan Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) binnen de genoemde termijn geen gebreken gemeld worden, vervalt elke mogelijkheid tot reclamatie. Door de opdrachtgever verstrekte onjuiste informatie die leidt tot gebreken in het geleverde wordt nadrukkelijk niet verstaan onder "gebreken". Reclamatie schort de verplichtingen van de opdrachtgever niet op.

3. WIJZIGINGEN VOORWAARDEN

Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) behoudt zich het recht voor deze onderhoudsvoorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

Wijzigen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen. Indien de opdrachtgever niet akkoord gaat met de gewijzigde onderhoudsvoorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene leveringsvoorwaarden of binnen 7 dagen na de ontvangstdatum van de wijziging van de onderhoudsvoorwaarden indien deze ontvangstdatum ligt na de ingangsdatum van de wijziging.

4. BETALING

Zie artikel 9. van de leveringsvoorwaarden

5. CONTINUÏTEIT

Na de afloop van het onderhoudscontract zal Evelien Rutsaert (Thrive Webdevelopment) automatisch een nieuw onderhoudscontract opstellen, met eventuele prijswijzigingen. Bij wijzigingen in de structuur, het design of de algemene werking van de website zal het onderhoudscontract worden herzien. Wanneer bij herziening blijkt dat het huidige onderhoudscontract niet meer voldoet aan de eisen, zal het huidige onderhoudscontract ongeldig worden, en zal er een nieuw onderhoudscontract opgesteld worden.

Wanneer de website, waarvoor het onderhoudscontract geldig is, vervangen wordt door een andere website, zal het onderhoudscontract ontbonden worden. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie, dit is de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.